Tento šampionát sa vyhráva prostredníctvom vyraďovacieho turnaja.

GRAND PRIX TROPHY je medzinárodná trofej, ktorá sa každoročne udeľuje absolútnemu víťazovi.

Registrácia

Prihlásiť do súťaže sa môže ľubovoľný športovec zaslaním prihlášky organizátorovi súťaže prostredníctvom svojho klubu. Po obdržaní prihlášky organizátor zaradí športovca na kvalifikačnú listinu. Športovec sa môže prihlásiť do jednej alebo do viacerých vypísaných súťažných disciplínach. Prihlášky je potrebné zaslať do dátumu, ktorý určí organizátor.

Akreditácia                            

Akreditácia bude prebiehať pred začiatkom turnaja, kde je možné urobiť poslednú prípadnú zmenu obsadenia DDSS tímu. Po akreditácii už nebude možné vykonať žiadne zmeny a nebudú akceptované ani dodatočné prihlášky v jednotlivých disciplínach.

Kvalifikácia                            

Kvalifikácia pre všetky súťažné disciplíny je Single Rope Speed Sprint.

Z dosiahnutých výsledkov v kvalifikácii bude zostavené poradie súťažiacich, z ktorého bude následne vytvorená vyraďovacia tabuľka nazývaná „pavúk“ systémom:

1. s posledným,

2. s predposledným, 

3. s predpredposledným atď.                                                                                                                                

Z kvalifikačných výsledkov budú vytvorené súťažné vyraďovacie pavúky s veľkosťou podľa počtu prihlásených súťažiacich v každej súťažnej disciplíne samostatne 32, 64, 128, 256, 512, 1024 atď.                                                                                                                                           

Ak počet prihlásených súťažiacich presiahne možnosť vytvoriť niektorý z možných súťažných pavúkov (32, 64, 128, 256, 512, 1024 atd.) bude spustené tzv. vyraďovacie predkolo, ktoré bude pozostávať zo vzájomného súboja z konca kvalifikačnej tabuľky tak, aby po tomto predkole bolo možné vytvoriť príslušný vyraďovací pavúk. Systém súbojov vyraďovacieho predkola bude urobený nasledovným spôsobom:

1. a 2. od konca kvalifikačnej tabuľky,

3. a 4. od konca kvalifikačnej tabuľky,

5.a 6. od konca kvalifikačnej tabuľky atď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predkolo vyraďovacej fázy sa rozumie jeden súboj športovcov z konca poradia kvalifikácie, za účelom vytvorenia uceleného vyraďovacieho pavúka. Predkolo bude spustene v deň kvalifikácie najskôr 1 hodinu po ukončení samotnej kvalifikácie.                                                                                                                                                                                                                            

Každý prihlásený súťažiaci má garantovanú účasť v kvalifikácii a minimálne 1. kolo vyraďovacej fázy alebo predkolo vyraďovacej fázy v prihlásenej disciplíne. Kvalifikačne poradie športovcov s rovnakým výsledkom sa urči podľa abecedy začiatočného písmena priezviska. V prípade zhodného priezviska sa berie začiatočné písmeno mena prípadne druhé písmeno mena atď.                                                                                                                                                                 

Postup do vyraďovacej časti turnaja v kategórii jednotlivcov nie je možný bez absolvovania kvalifikácie.                                                                                                                                  

Vyraďovací pavúk pre disciplínu DDSS bude vytvorený samostatným rozdeľovacím kľúčom vychádzajúcim z kvalifikačných výsledkov SRSS tak, že sa spočítajú dosiahnuté výsledky z kvalifikácie jednotlivých súťažiacich v tíme pre DDSS. Zloženie súťažného tímu pre DDSS je možné zmeniť/nahlásiť najneskôr jeden deň pred začiatkom turnaja. Ak by nastala rovnosť súčtu výsledkov v disciplíne DDSS, poradie určí výsledok jednotlivcov príslušného tímu tak, že sa porovnajú najlepšie výsledky z kvalifikácie, prvý s prvým, ak by boli aj tie zhodné tak druhý s druhým, následne tretí s tretím – vyšší výsledok = vyššie umiestnenie v kvalifikačnom poradí. V prípade zhody aj po tretom porovnaní výsledkov nasleduje pravidlo podľa mena. Porovnávajú sa mená súťažiacich s najvyšším výsledkom z kvalifikácie v DDSS tíme t.j. prvý s prvým v porovnávaných tímoch.                                                                                                                                    

Ak by súťažiaci z bližšie nešpecifikovaných dôvodov neabsolvoval kvalifikáciu, môže v disciplíne DDSS štartovať, ale prinesie si do Double Dutch tímu kvalifikačný výsledok 0.

Vyraďovacia časť turnaja                    

Vyraďovací pavúk bude zvolený podľa počtu prihlásených súťažiacich 32/64/128/256/512/1024 atď. Pavúk je zostavený podľa kľúča, ktorý je neoddeliteľnou prílohou pravidiel turnaja. Rozdeľovací kľúč kladie doraz na to, aby bola súťaž športovo zaujímavá od začiatku až do posledného súboja o celkové víťazstvo. Hlavná myšlienka je, aby sa nestretli proti sebe ihneď na začiatku vyraďovacej fázy súťažiaci z čela kvalifikačnej tabuľky. Príloha „Pavúk 32“ a „Pavúk 64“ je veľmi dôležitá – názorne ukazuje konkrétny postup dosadenia športovcov do konkrétnych súbojov. Ostatné vyraďovacie „pavúky“ (128, 256, 512, 1024 atď.)  budú vytvárané rovnakým systémom.                                                                                                                                                                                             

Spôsob zoradenia je nasledovný:

Pavúk 64 – 1:64, 2:63, 3:62, 4:61 atď.

Pavúk 128 – 1:128, 2:127, 3:126, 4:125 atď.

Pavúk 256 – 1:256, 2:255, 3:254, 4:253 atď.

Jednotlivé čísla označujú poradie športovcov z kvalifikácie.                  

Pri zhodnosti výsledku v jednotlivých súbojoch nasleduje tzv. rozstrel, ktorý je možné uskutočniť najskôr po 15 minútach od skončenia výkonu športovca.                                                                                                                                   

Vyhodnotenie

Víťazom disciplíny sa stáva športovec, prípadne DD tím, ktorý vyhrá všetky vzájomné súboje vyplývajúce z vyraďovacieho pavúka.

Vyhodnocované súťažné disciplíny a kategórie:                           

    SRSSGirls       15 rokov a mladšie Women  16 rokov a staršie   Boys        15 rokov a mladší Men          16 rokov a starší     Kids         12 rokov a mladší    1.miesto, 2. miesto, 3.miesto
    SRDUGirls       15 rokov a mladšie Women  16 rokov a staršie   Boys        15 rokov a mladší Men          16 rokov a starší     Kids         12 rokov a mladší    1.miesto, 2. miesto, 3.miesto
    DDSSGirls       15 rokov a mladšie Women  16 rokov a staršie   Boys        15 rokov a mladší Men          16 rokov a starší     Kids         12 rokov a mladší    1.miesto, 2. miesto, 3.miesto

ABSOLUT GRAND WINNER / ABSOLÚTNY GRAND VÍŤAZ TURNAJA

Titul absolútny Grand víťaz turnaja bude udelený športovcovi s najvyšším súčtom všetkých súťažných výkonov/regulérnych preskokov (okrem rozstrelov a výsledku predkola). Ocenenie sa udeľuje jednému športovcovi bez rozdielu vekových  kategórií a disciplín. Z kategórie DDSS si každý súťažiaci pripisuje dosiahnutý výsledok celého tímu. V prípade zhody výsledkov bude uskutočnený jeden pripadne viac rozstrelov až kým nebude určený najvyšší výsledok.

Ocenenie

Víťazi turnaja budú ocenení nasledovne:

Ženy, muži, dievčatá, chlapci:

1.miesto – víťazný putovný pohár + medaila

2. – 3. miesto – medaila

Deti:

1.-3.miesto – medaila

Absolútny víťaz –GRAND WINNER:

Putovný pohár

Putovné poháre má držiteľ v dočasnom vlastníctve. Najneskôr 1 mesiac pred začiatkom nasledujúceho ročníka turnaja musia byť víťazné poháre vrátené v neporušenom stave organizátorovi turnaja. Víťazné poháre budú obsahovať štítok s menom víťaza a ročníkom turnaja. Každý ročník na pohár pribudne meno aktuálneho víťaza turnaja.